Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych są linie lotnicze SkyTaxi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim, adres: ul. Namysłowska 112, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.: +48 71 358 12 11, email: sales@skytaxi.aero (SkyTaxi Sp. z o.o.)
Zarządzający Danymi Osobowymi: Zarządzający danymi osobowymi to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt:

a)      email: sales@skytaxi.aero

b)      pisemnie na adres siedziby SkyTaxi Sp. Z o.o., wskazany w sekcji „Zarządzający Danymi Osobowymi”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) Przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego aktualną ofertę SkyTaxi Sp. z o.o., w tym w szczególności informację o wprowadzanych na rynek promocjach i usługach, organizowanych wydarzeniach i konkursach oraz ofertach specjalnych |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ust. 2 UŚUDE (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię, adres email

2) Przesyłanie na podany adres email newslettera dotyczącego partnerów biznesowych SkyTaxi Sp. z o.o., zawierającego aktualną ofertę partnerów biznesowych, w tym w szczególności informację o wprowadzanych przez partnerów biznesowych na rynek promocjach i usługach, organizowanych wydarzeniach i konkursach oraz ofertach specjalnych |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ust. 2 UŚUDE (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię, adres email

3) Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych| art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest badanie sposobu korzystania z usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb pasażerów)

Dane osobowe: imię, adres email

4) Wykorzystanie danych do wygenerowania Twojego biletu lotniczego oraz przekazania tych informacji agentom obsługi naziemnej obsługujących lotniska początkowe, tranzytu oraz docelowe |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu/dowodu osobistego

5) Wykorzystanie danych do ewentualnego poinformowania o zmianach w Twojej rezerwacji |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ust. 2 UŚUDE (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu

6) Przekazywanie danych do JIP (Jednostka do spraw informacji o pasażerach) | DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 8, ust.1 i 2

Dane osobowe: wszystkie przekazane dane

Wycofywanie zgody: W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody.

Kategorie odbiorców: Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom SkyTaxi Sp. z o.o.

2) podmiotom świadczącym wybrane usługi
na rzecz SkyTaxi Sp. Z o.o. (usługi prawne, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług)

Przekazywanie danych
do państw spoza EOG:

Stosowany skrót:

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z faktem współpracy SkyTaxi Sp. z o.o. z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw niebędących członkami EOG tylko w przypadku operowania lotów na ich terytorium

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, SkyTaxi Sp. Z o.o. stosuje [standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.] Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie SKYTAXI SP. z o.o. (do wglądu).

Okres przechowywania: 1) W celu przesyłania informacji handlowej (newsletter) na podany adres email – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody

2) W celach statystycznych, analitycznych i raportowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody

3) W celu ewentualnych roszczeń klienta – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody

Twoje uprawnienia:

Stosowany skrót:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Zarządzającym Danymi Osobowymi. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) dostępu do treści Twoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez SkyTaxi Sp. z o.o.

2) żądania sprostowania Twoich danych osobowych
(art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą

3) żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO); SkyTaxi Sp. Z o.o. ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo

4) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania

5) do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez SkyTaxi Sp. Z o.o. danych osobowych przekazanych przez Ciebie do Ciebie lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie wskazanej w niniejszej informacji zgody

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)

Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie przez Ciebie dane osobowe są niezbędne do świadczenia wobec Ciebie przez SkyTaxi Sp. Z o.o. usługi transportowej, newslttera oraz informowania o zmianach w rezerwacjach.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością skorzystania z usług transportowych oraz otrzymywania newslettera SkyTaxi Sp. Z o.o.